Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) icon

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.)

Реклама:НазваПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.)
Сторінка3/5
Дата конвертації10.02.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   5
^

Зміст навчального матеріалу
та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

9 клас


^ К-сть годин

Тема, зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних
досягнень учнів


6

^ 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи

Інформація. Дані. Способи і форми подання інформації. Передавання інфор­­мації. Кодування повідом­лень. Вимі­рю­вання обсягу даних.

Техніка безпеки та санітарні норми під час роботи на комп’ютері. Базовий склад комп’ютера. Підготовка комп’ю­тера до роботи. Основні дії мишею. Перші навички роботи на комп’ютері. Робота з клавіатурним тренажером.

Інформаційні системи та тех­нології. Інформаційні процеси. Апа­ратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Види інформаційних систем. Інформаційна культура та компетентність. Інформатика, як наука та галузь діяльності людини. Об’єкти та їх влас­тивості.

Подання даних і програм у комп’ю­тері. Класифікація та призначення апа­рат­них засобів. Процесор, мате­ринська плата. Внутрішня та зовнішня пам’ять.

Пристрої введення та виведення інформації. Принтери. Відеосистема. Мультимедійне обладнання. Клавіа­тура. Групи клавіш.

Історія розвитку комп’ютерів. Типо­ва архітектура та принцип дії персо­нального комп’ютера. Застосування комп’ютерів.Учні повинні мати уявлення про:

 • структуру інформаційної системи;

 • принципи кодування інформації;

 • кодову таблицю символів;

 • принципи запису інформації на зовнішні носії;

 • інформаційні технології;

 • принципи роботи комп’ютера;

 • взаємодію складових частин комп’ю­тера;

 • материнську плату комп’ютера;

 • системну шину й порти;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • принципи розміщення інформації на дисках;

 • покоління комп’ютерів та їх особливості;

 • перспективи розвитку комп’ютерів.

Учні повинні знати:

 • правила безпечної роботи на комп’ютері;

 • правила поведінки в кабінеті інформатики;

 • санітарні норми роботи на комп’ютері;

 • визначення інформатики, як науки;

 • види й властивості інформації;

 • основні інформаційні процеси;

 • одиниці вимірювання обсягу даних;

 • склад програмного забезпечення комп’ю­тера;

 • призначення пристроїв комп’ю­тера;

 • основні характеристики й функції мікро­про­цесора;

 • пристрої уведення й виведення інфор­мації;

 • будову клавіатури;

 • пристрої пам’яті, їх класифікацію та харак­теристики;

 • види носіїв даних та їх характеристики;

 • технічні характеристики комп’ютера;

 • основні події з історії розвитку комп’ю­тера;

 • галузі застосування комп’ютерів;

 • імена видатних учених в історії ство­рення й розвитку комп’ютерної техніки.

Учні повинні вміти:

 • надавати першу допомогу потерпілому при ура­женні електричним струмом;

 • оперувати поняттями «інформація», «дані» та «пові­­дом­лення»;

 • готувати комп’ютер до роботи;

 • виконувати основні дії мишею;

 • користуватися клавіатурою комп’ю­тера;

 • працювати з тренажерами миші і кла­віатури;

 • працювати з програмою для тестової пере­вірки знань;

 • правильно завершувати роботу з комп’ю­тером.

10

2. Системне і службове
програмне забезпечення


Види програмного забезпечення. Кла­сифікація, основні функції та складові операційних систем. Різновиди інтер­фейсу користувача. Поняття про фай­лові системи та відмінності між ними. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу. Імена зовнішніх запам’ято­вуючих пристроїв, шлях до файлу.

Робота з основними елементами гра­фічного інтерфейсу користувача опера­ційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів.

Пошук інформації на комп’ютері.

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програ­мами та з розширеннями імен файлів.

Стандартні застосунки ОС. Використання буфера обміну.

Довідкова система ОС. Осно­в­ні мож­ли­вості. Прийоми роботи з довід­ковою системою. Використання системних утиліт.

Комп’ютерні віруси. Класифікація віру­сів. Антивірусні прог­рами. Запобі­гання зараженню ком­п’ю­тера вірусами.

Архівування файлів. Принципи стис­кан­­ня даних. Створення архівного файлу. Розархівування фай­лів. Робота з архівом.

Збереження файлів і папок. Робота з флеш-пам’яттю. Однора­зо­вий запис на оптичний диск. Допи­сування нових фай­­лів на оптичний диск. Робота з багато­разовими оп­тич­ними дисками.

Учні повинні мати уявлення про:

 • склад операційної системи;

 • класифікацію операційних систем;

 • інтерфейс користувача ОС;

 • типи файлів;

 • особливості виконуваних файлів;

 • типи і принцип дії шкідливих програм;

 • принципи стискання інформації;

 • буфер обміну.

Учні повинні знати:

 • види програмного забезпечення;

 • склад системного програмного забез­пе­чення;

 • основні функції операційної системи;

 • об’єкти файлової системи;

 • поняття файлу, його імені та розширення;

 • поняття каталогу та шляху до файлу;

 • принцип іменування зовнішніх запам’ято­вуючих пристроїв комп’ютера;

 • основні об’єкти робочого столу ОС;

 • елементи керування діалогових та інфор­маційних вікон;

 • властивості файлу, папки та ярлика;

 • порядок формування робочого столу;

 • структуру вікна папки;

 • кнопки керування вікном;

 • порядок роботи з контекстним меню;

 • порядок роботи з текстовим редактором;

 • правила набору й редагування тексту;

 • правила роботи з абзацами і фрагментами тексту;

 • правила видалення та відновлення об’єктів.

Учні повинні вміти:

 • вибирати об’єкти операційної системи для опра­цювання;

 • виводити на екран інформацію про файли;

 • копіювати, вилучати, перейменовувати файли та папки;

 • відновлювати об’єкти з папки «Кошик»;

 • створювати папки на локальних та знімних дисках і розміщу­вати їх ярлики на робочому столі;

 • створювати, редагувати й зберігати прості текстові документи;

 • виконувати пошук потрібних файлів засобами ОС;

 • завантажувати програми різними спосо­бами та коректно завершувати їх роботу;

 • користуватися найважливішими утилітами з підтримки працездатності та оптимізації роботи ОС;

 • знаходити інформацію щодо роботи з ОС у довідковій системі;

 • виконувати антивірусну перевірку комп’ю­тера та окремих об’єктів;

 • оновлювати антивірусні бази;

 • користуватися архіватором.

5

^ 3. Комп’ютерні мережі

Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне і про­грамне забезпечення мереж. Комуніка­ційні та мережеві протоколи.

Локальна мережа. Сервер та робоча станція. Адре­сація в мережі. Робоча група та домен. Вхід у локальну мережу та навігація нею. Спільне використання ре­сурсів: фай­лів, папок, принтерів.

Глобальна комп’ютерна ме­режа. Скла­­дові частини Інтер­нету. Провай­дери. Способи підклю­чення до Інтер­нету. Служби Інтер­нету. Адре­сація в Інтернеті. Соціальне значення Інтер­нету та загрози, пов’язані з його вико­ристанням.

Всесвітня мережа. Гіпертекст. Робо­та з веб-сторін­ками. Браузери. Пошук інформації на веб-сторінці. Заванта­ження файлів з Інтернету. Автоном­ний режим роботи. Настроювання браузера.

Пошук інформації в Інтернеті. Веб-каталоги. Пошукові системи. Стратегія пошуку інформації.Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови та функціонування ком­п’ютерних мереж;

 • права доступу до ресурсів;

 • способи й умови підключення комп’ютерів до глобальної мережі;

 • системні засоби віддале­ного керування комп’ютером;

 • призначення основних мережних про­то­колів;

 • стратегію пошуку інформації в Інтернеті;

 • соціальне значення Інтернету та загрози, пов’язані з його використанням.

Учні повинні знати:

 • поняття глобальної та локальної комп’ю­терних мереж;

 • поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача;

 • поняття сервера та клієнтського комп’ю­тера;

 • обладнання, необхідне для організації локаль­­ної мережі;

 • способи навігації локальною мережею в середовищі операційної системи;

 • способи організації спільного доступу до Інтернету;

 • принципи та правила здійснення пошуку інфор­мації в Інтернеті;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті: URL-адреси та IP-адреси за протоколом IPv4;

 • поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання;

 • поняття веб-сторінки та веб-сайту;

 • поняття всесвітньої мережі;

 • основні функції інтернет-провайдера.

Учні повинні вміти:

 • відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі;

 • копіювати та переміщувати дані між різ­ними комп’ютерами мережі;

 • надавати спільний доступ до папок на клі­єнтському комп’ютері;

 • використовувати мережевий принтер;

 • запускати на виконання браузер;

 • переглядати гіпертекстові сторінки;

 • створювати закладки на веб-сто­рінках;

 • повертатися до переглянутих сторінок, вико­­­ристовуючи інструменти «Вперед»/ «Назад»;

 • уводити з клавіатури адресу веб-сторінки;

 • здійснювати пошук інформації в Інтер­неті, використовуючи пошукові системи.

5

^ 4. Основи роботи з текстовою інформацією

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Текстовий процесор. Інтерфейс текстового проце­сора. Зміна параметрів сторінки. Режими перегляду та редагування доку­мента. Використання довідкової сис­теми. Встановлення масштабу відоб­ра­ження документа.

Уведення тексту. Правила набору тексту. Переміщення текстом доку­мента. Робота з абзацами та рядками. Перевірка правопису. Відкриття та збе­реження документа.

Форматування символів. Гарнітура і шрифт. Написання та розмір символів. Форматування абзаців. Вирівнювання рядків. Відступи і виступи. Інтервали між абзацами. Міжрядковий інтервал. Копіювання формату. Табуляція.

Фрагменти тексту. Способи виділення фрагменту тексту. Операції з фрагмен­тами. Скасування помилкових дій. Робота з кількома документами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію програм для опрацювання текстових документів;

 • принципи перевірки правопису текстовим процесором.

Учні повинні знати:

 • призначення та основні функції текстового процесора;

 • порядок роботи з текстовим процесором;

 • правила набору й редагування тексту;

 • основні операції з текстом, виконувані за допомогою текстового процесора;

 • об’єкти текстового процесора та їх влас­тивості;

 • основні режими роботи текстового про­цесора;

 • правила створення нового документа;

 • правила редагування наявного документа;

 • правила форматування тексту;

 • правила пошуку й заміни фрагментів тексту.

Учні повинні вміти:

 • створювати й відкривати текстовий документ;

 • уводити текст;

 • редагувати документ і зберігати його на зовнішніх носіях;

 • шукати в автоматичному режимі й замі­нювати фрагменти тексту;

 • копіювати та переміщувати фрагменти тексту;

 • створювати новий текст з фрагментів інших текстових документів;

 • шукати й виправляти орфо­гра­фічні та гра­матичні помилки;

 • скасовувати помилкові дії;

 • змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір символів;

 • змінювати вирівнювання абзаців, встановлювати відсту­пи та інтервали між абзацами і рядками;

 • користуватися табуляторами для ство­рення стовпців тексту.

7

^ 5. Комп’ютерна графіка

Основи комп’ютерної графіки. Раст­рові й векторні зображення та їх влас­тивості. Колірні моделі. Засоби пере­гляду та обробки зображень. Формати графічних файлів.

Векторна графіка. Засоби створення зображень, вбудовані в офісний пакет. Побудова фігур. Криві. Побу­дова об’єк­тів довільної форми. Зміна форми кри­вої. Текстові об’єкти.

Властивості фігур. Властивості кон­туру та заливки. Спеціальні ефекти оформлення фігур. Створення малюн­ків. Копіювання фігур. Видалення фігури.

Упорядкування об’єктів на площині. Групування об’єктів. Упорядкування накладання об’єктів. Написи. Фігурний текст.

Растровий графічний редактор. Заван­таження графічного редактора. Робоча область. Вибір основного кольору і кольору фону. Параметри малюнка. Огляд інструментів. Прості інструменти малювання.

Створення малюнків. Малювання ліній і фігур. Робота з кольором.

Виділення та обробка фрагментів ма­люнка. Уведення і форматування тексту. Друк малюнка. Збере­ження малюнка або його фрагменту. Ство­рення копії зображення екрана.Учні повинні мати уявлення про:

 • структуру растрового та векторного зоб­раження;

 • відмінності між різними графічними фор­ма­тами.

Учні повинні знати:

 • види комп’ютерної графіки;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • формати графічних файлів;

 • призначення моделей RGB, CMYK, HSB та правила кодування кольору в цих моделях;

 • основні операції при створенні та реда­гуванні зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи в середовищі графічного редактора.

Учні повинні вміти:

 • використовувати графічні засоби для побудови векторних малюнків;

 • додавати до малюнка фігури та криві;

 • редагувати фігури та криві;

 • групувати та розгруповувати елементи век­торного малюнка;

 • додавати написи до векторного малюнка;

 • упорядковувати векторні об’єкти на пло­щині малюнка;

 • завантажувати растровий графічний редактор;

 • користуватися інструментами, що надає графічний редактор;

 • вибирати колір фону, використовувати па­літру кольорів;

 • змінювати параметри інструментів гра­фіч­ного редактора;

 • створювати прості малюнки засобами гра­фіч­ного редактора;

 • робити написи на растрових малюнках;

 • зберігати графічні зображення в різних форматах;

 • виділяти, копіювати, переміщувати та збе­рі­гати фрагменти малюнків.

10 клас


7

^ 1. Системи обробки текстової інформації

Створення й редагування нумерованих, маркованих і багаторівневих списків.

Таблиці в текстовому документі. До­да­вання таблиці. Виділення у таб­лиці. Зміна розмірів стовпців та рядків. Наві­гація таблицею. Форматування клі­ти­нок. Межі й заливка.

Редагування вмісту таблиці. Вставлен­ня стовпчиків і рядків. Зміна розміру і розташування таблиці. Зміна напрямку тексту.

Зображення в тексті. Вставляння ма­люнка. Положення малюнка у тексті. Зміна розмірів малюнка. Переміщення ма­люнка. Копіювання малюнка. Ство­рення буквиць.

Використання стилів. Різновиди сти­лів. Поняття про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Правила стильового оформлення доку­ментів різних типів.

Шаблони документів. Створення шаб­лона та файлу на основі шаблона. Копіювання стилів у документи та шаблони.

Багатосторінковий документ. Встанов­лення колонтитулів. Нумерація сторі­нок. Розділи документа. Побудова змісту. Виноски. Підготовка до друку і друк документа.

Створення макросів та їх використання.

Учні повинні мати уявлення про:

 • багатосторінкові документи та їх проек­тування;

 • обчислення у стовпцях та рядках таблиці.

Учні повинні знати:

 • види списків;

 • правила роботи з таблицями в середовищі текс­тового процесора;

 • правила роботи з графічними об’єктами в сере­довищі текстового процесора;

 • порядок створення і редагування стилів;

 • правила створення змісту за допомогою стилів;

 • способи розташування тексту на сто­рінці;

 • призначення виносок і колонтитулів;

 • порядок друку документів.

Учні повинні вміти:

 • створювати й редагувати списки різних видів;

 • вставляти таблиці в текстові доку­менти;

 • змінювати розміри таблиці та її еле­ментів;

 • редагувати вміст та структуру таблиць;

 • оперувати графічними об’єктами в середо­вищі текстового процесора;

 • нумерувати сторінки та створювати зміст;

 • друкувати документи;

 • використовувати колонтитули та виноски в оформленні документа;

 • використовувати засоби автоматизації: стилі, макроси, шаблони документів.

9

^ 2. Комп’ютерні презентації
та мультимедіа


Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демон­страції презентацій.

Ознайомлення з програмою для роз­робки слайдових презентацій. Можли­вості та область використання прог­рами. Типові об’єкти презентації. Запуск програми. Режими роботи зі слайдами. Зміна співвідношення еле­мен­­тів робочого поля. Встановлення масш­табу. Збереження презента­ції. Ство­рення нової презентації. Завер­шен­ня роботи.

Текстові та графічні об’єкти на слай­дах. Створення нового слайда. Вибір розмітки слайда. Уведення тексту. Списки. Написи. Переміщення тексту. Форматування тексту. Зміна шрифту. Форматування текстової рамки. Гра­фічні об’єкти на слайдах. Макети слай­дів. Автофігури.

Структура презентації. Операції зі слайдами. Шаблони оформлення. Ко­лірна схема. Створення фону. Зразки слай­дів. Список заголовків слайдів.

Анімація об’єктів слайда. Аудіо- та відеоефекти. Ефекти переходу. Налаш­тування анімації. Настроювання звуку в анімації. Відтворення звуку. Вставлян­ня в презентацію відеокліпів.

Демонстрація презентацій. Гіперпосилання. Кнопки дій. Створення автома­тичного показу слайдів.

Поняття про мультимедійні дані. Фор­мати аудіо- та відеофайлів. Принципи відтворення звуку та відео. Стиснення й кодування мультимедійних даних. Кодеки. Мультимедійні програвачі. Відтво­рення аудіо- та відеофайлів.

Обробка мультимедійних даних. Ог­ляд інтерфейсу програми для обробки ві­део­матеріалів. Розкадрування та шка­ла часу. Монітор попереднього пере­гляду. Імпорт відеофайлів, зображень та зву­ко­записів. Монтаж кліпів.

Оформлення та публікація фільму. Додавання в проект переходів та ефек­тів і їх налаштування. Заголовки й титри до фільму. Публікація фільму.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи настроювання анімації;

 • принципи використання звукової та відео­інформації в презентаціях;

 • відмінності між слайдовими та потоковими презентаціями.

Учні повинні знати:

 • поняття презентації та комп’ютерної презентації;

 • призначення комп’ютерної презентації;

 • призначення середовища підготовки презен­тацій;

 • способи створення слайдової пре­зен­тації;

 • можливості використання різних типів об’єк­тів для створення комп’ютерної пре­зентації;

 • способи демонстрування слайдів;

 • призначення та можливості програми для підготовки та обробки відеоматеріалів;

 • призначення і основні характеристики тех­нічних засобів, призначених для демонстрації презентацій.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму для розробки комп’ютерних презентацій;

 • створювати слайдові презентації за допомогою майстра, шаблонів оформлення, а також порожні презентації;

 • добирати доречний для заданої теми тип, шаблон, колірну схему та вміст презентації;

 • створювати слайди з текстовими та графічними об’єк­тами;

 • редагувати об’єкти на слайдах;

 • створювати анімаційні ефекти для об’єк­тів слайда та переходів між слайдами;

 • настроювати параметри анімаційних ефек­тів, а також порядок їх відтворення;

 • створювати засоби керування презентацією;

 • створювати навчальні презентації з різних шкіль­них предметів;

 • демонструвати презентацію та керувати її показом;

 • додавати аудіосупровід до презентації та окремих анімаційних ефектів;

 • застосовувати засоби структурування пре­зентації: шаблони, макети, зразки слайдів;

 • копіювати презентацію на диск;

 • створювати відеофільм з готових відео­фрагментів та фотографій;

 • налаштовувати переходи між кліпами;

 • додавати відеоефекти до кліпів;

 • додавати до відеофільму титри;

 • зберігати відеофільм в одному з відео­форматів.

10

^ 3. Системи обробки табличної інформації

Запуск табличного процесора, від­криття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Адресація клітинок. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Уведення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних.

Форматування даних, клітинок і діа­пазонів клітинок. Операції з рядками та стовпцями. Об’єднання клітинок.

Автозаповнення, автоуведення, про­гресії. Формули.

Абсолютні, відносні та мішані поси­лання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Модифікація посилань під час копіювання формул.

Графічний аналіз рядів даних. Різно­види діаграм, їх створення та наст­роювання. Інтерпретація діаграм. Вибір типу діаграми.

Функції. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових функцій таблич­ного процесора.

Таблиця, як подання набору одно­типних об’єктів. Автоматизоване виби­рання даних із таблиць. Функції для роботи з базою даних.

Сортування й фільтрація даних у таблицях. Використання розширених фільтрів. Умовне форматування даних.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.

Учні повинні мати уявлення про:

 • задачі, розв’язання яких потребує засто­су­вання електронних таблиць;

 • можливість посилання на клітинки з інших аркушів та книг;

 • таблицю, як засіб подання набору однотип­них об’єктів;

 • можливість роботи з фрагментом таблиці як з базою даних;

Учні повинні знати:

 • призначення табличного процесора;

 • принцип адресації елементів електронних таб­лиць;

 • основні операції з даними, розміщеними в електронних таблицях;

 • можливості та правила опрацювання даних, що зберігаються в електронних таб­лицях;

 • відмінність між абсолютними, відносними та мішаними посиланнями;

 • поняття величини.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати табличний процесор;

 • уводити та форматувати дані в клітинках таблиці;

 • виконувати основні операції над вмістом клітинок;

 • використовувати основні математичні, статистичні, логічні й текстові функції табличного процесора для розв’язання прос­тих прикладних задач;

 • користуватися рядком формул;

 • використовувати абсолютні та відносні адреси клітинок;

 • зберігати документи на зовнішніх носіях;

 • будувати діаграми та графіки на основі таб­личних даних;

 • добирати тип діаграми, найбільш придат­ний для графічного відображення конкретних даних;

 • інтерпретувати інформацію, подану у виг­ляді діаграм;

 • шукати дані в таб­лицях;

 • сортувати таблиці;

 • фільтрувати таблиці за допомогою авто­фільтра та розширених фільтрів;

 • обчислювати для таблиць підсумкові харак­теристики;

 • виводити таблиці на друк.

6

^ 4. Служби Інтернету

Електронна пошта. Принципи функ­ціонування електронної пошти. Елек­тронна адреса. Основні елементи листа електронної пошти. Протоколи елек­тронної пошти.

Електронне листування через веб-інтерфейс. Реєстрація поштової скринь­ки. Перегляд пошти. Створення пові­домлення. Правила та етика елек­трон­ного листування.

Поштовий клієнт. Інтерфейс прог­рами. Облікові записи. Створення пові­домлення. Надсилання повідомлень. Отримання повідомлень. Відповідь на повідомлення.

Приєднання (вкладання) файлів. Одержання повідомлення з приєднаними файлами. Адресна книга. Списки контактів і розсилки

Служби обміну миттєвими повідом­лен­нями. Правила інтерактивного спіл­ку­вання. Програма для обміну миттє­вими повідомленнями. Реєстрація в службі обміну повідомленнями. Порів­няння програм для обміну миттєвими повідомленнями.

Форуми. Чати. Спілкування на фору­мах і в чатах.Учні повинні мати уявлення про:

 • організацію інформаційного зв’язку в Інтернеті;

 • принципи функціонування електронної пошти;

 • правила запису електронної поштової адреси;

 • етику спілкування в Інтернеті;

 • чати.

Учні повинні знати:

 • призначення поширених послуг глобальної мережі;

 • види програмного забезпечення для корис­тування послугами мережі Інтернет;

 • можливості програм для роботи з елек­тронною поштою;

 • правила електронного листування;

 • формати файлів, які бажано використовувати для пересилання графічних даних та їх публікації в Інтернеті;

 • можливості та правила інтерактивного спілку­вання в Інтернеті;

 • призначення адресної книги.

Учні повинні вміти:

 • працювати з електронною поштою через веб-інтерфейс та за допомогою поштового клієнта;

 • складати, редагувати та надсилати елект­рон­ні листи;

 • приймати електронну пошту;

 • давати відповіді на електронні листи;

 • користуватися адресною книгою;

 • вкладати до електронних повідомлень файли різних типів;

 • пересилати поштові пові­домлення;

 • реєструватися в службі обміну миттєвими повідомленнями;

 • використовувати службу обміну миттє­вими повідомленнями для інтерактивного спілкування та обміну файлами;

 • брати участь у форумі.

11 клас


11

^ 1. Базові поняття програмування

Складові програми: логіка, структури даних, інтер­фейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Елементи інтерфейсу користувача, як об’єкти. Параметри об’єкта. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта.

Поняття алгоритму, виконавця алго­ритму. Поняття мови програмування, програмного коду, компілятора, сере­довища розробки програм. Методика розробки програми. Графічне подання алгоритмів. Конструювання лінійних алгоритмів та їх графічне подання.

Принципи роботи у середовищі розробки програм. Програмний проект, його відкриття, виконання та збере­ження. Поняття оператора та різновиди операторів.

Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Використання нала­годжувача програм. Різновиди поми­лок, методи їх пошуку та виправлення.

Конструювання інтерфейсу користувача. Елементи керування та їх пара­метри. Зміна значень параметрів еле­ментів керування. Елементи керування, призначені для уведення даних. Еле­мент керування «Таймер».

Виведення даних. Елементи керу­вання, призначені для відображення текстових і графічних даних.

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання. Константи. Уведення даних.

Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та викорис­тання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Арифметичні операції та їх пріоритет.

Операції порівняння. Алгоритмічна структура розгалуження та її гра­фічне подання.

Елемент керування «Прапорець». Про­грамна реалізація алгоритмічної струк­тури розгалуження.

Алгоритмічна структура повторення, її графічне подання та програмна реалі­зація. Цикл із параметром.


Учні повинні мати уявлення про:

 • методику розробки програмного забезпечення;

 • графічні схеми базових алгоритмічних структур;

 • основні поняття мови програмування: алфа­­віт, синтаксис, семантика;

 • принципи побудови програмного коду;

 • систему програмування, інтер­­претацію та компіляцію;

 • дані, способи зберігання даних та їх роль у програмах;

 • програмну логіку та інтерфейс.

Учні повинні знати:

 • поняття об’єкта у програмуванні, його параметрів та методів;

 • поняття події та обробника події;

 • поняття алгоритму та програми;

 • форми подання алгоритму;

 • базові структури алгоритмів;

 • принципи роботи в інтегрованому середо­вищі програмування;

 • послідовність дій зі створення, збереження, ком­піляції, виконання програмного проекту;

 • послідовність дій для редагування коду оброб­ника події;

 • основні параметри вивчених програмних об’єктів;

 • стандартні типи даних, набір функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних;

 • поняття змінної і типу даних;

 • синтаксис оголошення змінної;

 • поняття константи;

 • призначення елементів керування «Напис», «Текстове поле», «Кнопка», «Прапорець», «Поле зображення», «Таймер»;

 • синтаксис і семантику оператора циклу з параметром;

 • призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення;

 • синтаксис і семантику оператора прис­воювання;

 • синтаксис і семантику операцій порів­няння;

 • семантику алгоритмічних структур одно- та двоальтернативного розгалужень;

 • синтаксис та семантику операторів розга­луження;

 • семантику алгоритмічної структури пов­торення;

 • поняття синтаксичної та семантичної помилки;

 • методику виявлення та виправлення помилок.

Учні повинні вміти:

 • аналізувати алгоритм розв’язування задачі;

 • будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів;

 • формально виконувати алгоритми;

 • працювати в інтегрованому середовищі про­грамування, керувати відображенням вікон та панелей інструментів;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • додавати на форму елементи керування та змінювати значення їх параметрів;

 • створювати та редагувати код обробника події;

 • компілювати й запускати програму;

 • визначати тип величини, поточне значення величини;

 • використовувати числові вирази та функції в операторах присвоєння;

 • оголошувати змінні;

 • надавати змінним значення параметрів елементів керування, інших змінних та констант;

 • записувати прості умови;

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються структури розгалуження;

 • використовувати в програмах оператори циклу з параметром;

 • обробляти в програмах дані, які уводять за допомогою елементів керування «Текстове поле», «Кнопка», «Прапорець»;

 • обробляти події елемента керування «Таймер»;

 • виводити дані за допомогою елементів керування «Напис», «Текстове поле», «Поле зображення».

16

^ 2. Основи програмування
(вивчається на академічному рівні)


Вкладені розгалуження. Поліваріантне розгалуження. Логічні операції. Скла­дені умови. Робота з елементами вибору. Елемент керування «Перемикач». Про­грамування перемикачів.

Цикли з передумовою та післяумовою. Програмування ітеративних обчислень. Елементи керування «Список» або «Поле зі списком».

Одновимірний масив даних. Оголо­шення масиву. Надання значень еле­мен­там масиву. Виведення значень еле­ментів масиву.

Задачі обробки одновимірних масивів.

Впорядкування масивів. Вкладені цикли.

Підпрограми користувача. Поняття про формальні та фактичні параметри, глобальні та локальні змінні.

Учні повинні мати уявлення про:

 • способи використання базових алгоритмічних структур;

 • різні алгоритми впорядкування одновимірного масиву.

Учні повинні знати:

 • семантику поліваріантного розгалуження;

 • логічні операції;

 • призначення елементів керування «Пере­микач» та «Список» (або «Поле зі списком»);

 • синтаксис та семантику операторів циклів з передумовою та післяумовою;

 • синтаксис та семантику оголошення одно­вимірного масиву даних;

 • синтаксис і семантику оголошення й вик­лику підпрограм користувача;

 • один з алгоритмів впорядкування однови­мірного масиву;

 • відмінність між формальними та фактич­ними параметрами, локальними та глобальними змінними.

Учні повинні вміти:

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються вкладені розгалуження та розгалуження всередині структур повторення;

 • записувати мовою програмування складені логічні вирази;

 • розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови;

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, у яких використовуються вкладені розгалуження;

 • використовувати в програмах оператори циклу з передумовою та після­умовою;

 • вибирати оператор циклу, що є найкращим для розв’язування певної обчислювальної задачі;

 • розв’язувати задачі на обчислення сум, добутків, середніх значень для наборів чисел;

 • розв’язувати задачі на обчислення кількості елементів із заданою властивістю та виконання над ними різноманітних операцій для наборів однотипних даних, що уводяться;

 • розв’язувати задачі на впорядкування еле­ментів одновимірного масиву;

 • викликати у програмі стандартні підпро­грами;

 • використовувати підпрограми для струк­туризації програм;

 • викликати підпрограми й передавати до них пара­метри за значенням.

5

^ 3. Растрова комп’ютерна графіка
та анімація


Середовище графічного редактора. Поняття про багатошарову структуру зображення. Режими шарів. Ство­рення GIF-анімації з багатошарового зобра­ження.

Інструменти малювання. Пензлі. Інструменти заповнення. Текстури.

Інструменти виділення фрагменту. Редагування області виділення.

Засоби для корекції зображення.

Фільтри.


Учні повинні мати уявлення про:

 • багатошарову структуру зображення;

 • створення нових пензлів та текстур;

 • можливості корекції зображення;

 • можливості використання фільтрів;

 • принцип отримання анімаційного ефекту;

 • різні режими шарів.

Учні повинні знати:

 • призначення елементів інтерфейсу графіч­ного редактора;

 • призначення та порядок використання вивчених інструментів.

Учні повинні вміти:

 • додавати та видаляти шари до зображення;

 • змінювати порядок шарів;

 • обирати один з шарів для редагування;

 • змінювати режим шару;

 • використовувати інструменти малювання з різними формами пензля;

 • заповнювати ділянку зображення обраним кольором або текстурою;

 • виділяти фрагменти зображення різними інструментами;

 • виконувати просту корекцію зобра­ження шляхом зміни яскравості, контрастності, кольору;

 • редагувати область виділення;

 • застосовувати кілька фільтрів;

 • зберігати багатошарове зображення у вигляді анімованого файлу формату GIF.

8

^ 4. Бази даних. Системи керування базами даних

Основні поняття теорії баз даних. Сис­теми керування базами даних (СКБД) та їх призначення. Поняття моделі даних. Реляційна модель даних. Особ­ливості реляційних баз даних.

Модель «сутність–зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку між сутностями. Класи­фікація зв’язків за множинністю.

Середовище СКБД. Основні об’єкти бази даних. Ство­рення нової бази даних в середовищі СКБД. Відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних. Створення таблиць. Властивості полів, типи даних. Створення первин­ного ключа. Уведення да­них у таб­лиці.

Реалізація в базі даних різних типів зв’язків між таблицями. Поняття зовніш­нього ключа. Редагування таблиць і даних у таблицях.

Розробка інтерфейсу користувача для уведення даних у базу. Ство­рення та редагування форм.

Упорядкування да­них. Пошук і заміна даних. Фільтри.

Ство­рен­ня запитів. Створення й вико­нання про­стих вибіркових запитів. Запити на додавання, оновлення та видалення даних. Запити з параметром.

Засоби відображення даних, що збе­рігаються в базі. Створення, реда­гу­вання, друк звітів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • клас задач, для розв’язання яких доцільно вико­ристовувати СКБД;

 • моделі даних;

 • особливості реляційної моделі даних та реляційних СКБД;

 • можливі недоліки невдало спроектованої бази даних;

 • поняття цілісності даних та механізми забезпечення цілісності;

 • різницю між фільтрами та запитами.

Учні повинні знати:

 • поняття бази даних та системи керування базами даних;

 • призначення СКБД;

 • основні типи даних у базах даних;

 • основні операції, що можна виконувати з даними;

 • поняття сутності, атрибута, ключа та зв’язку між сутностями предметної області;

 • різновиди зв’язків між сутностями;

 • правила проектування та створення бази даних засобами СКБД;

 • правила впорядкування та пошуку даних у базі даних засобами СКБД.

Учні повинні вміти:

 • створювати модель «сутність-зв’язок» для заданої предметної області (2-4 сутності);

 • запускати СКБД і створювати базу даних;

 • створювати структуру бази даних на основі моделі «сутність–зв’язок»;

 • уводити дані в базу даних;

 • редагувати та видаляти записи;

 • змінювати структуру бази даних;

 • виконувати основні операції з об’єктами бази даних;

 • упорядковувати записи;

 • створювати запити на вибірку даних до однієї таблиці, а також ті, що вимагають природного з’єднання таблиць;

 • створювати запити на додавання, онов­лення й видалення даних в одній таблиці;

 • застосовувати фільтри при роботі з таб­лицями;

 • створювати, редагувати та форматувати форми;

 • використовувати форми для поповнення бази даних новими даними;

 • створювати та редагувати прості звіти.

8

5 – варіант 1. Тривимірна комп’ютерна графіка
та анімація (вивчається на академічному рівні)


Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною гра­фікою. Особливості інтерфейсу редак­тора тривимірної гра­фіки. Принципи тривимірної навігації.

Робота з об’єктами. Додавання триви­мірних примітивів. Переміщення, мас­штабування, обертання об’єктів. Копію­вання та клонування об’єктів.

Принципи кодування властивос­тей три­вимірних об’єктів. Редагування форми полігональних мешів. Вер­шини, ребра, грані.

Матеріали та їх властивості. Обчис­лювані текстури. Графічні текстури. Рендеринг тривимірної сцени.

Текстові об’єкти та їх редагування.

Анімація ключовими кадрами. Дода­вання ключового кадру для об’єкта. Перемі­щення по кадрах. Шкала часу. Попе­редній перегляд анімації. Ренде­ринг анімації.

Модифікатори. Модифікатор «Дзер­кало». Модифікатор «Масив». Одно­часне використання декількох моди­фікаторів.Учні повинні мати уявлення про:

 • відмінність між програмами для художнього та технічного тривимірного моделювання;

 • принципи кодування інформації про три­вимірні об’єкти;

 • відмінності між тривимірними об’єктами різних видів: мешами, текстовими об’єк­тами;

 • принцип отримання анімаційного зобра­ження;

 • ключові кадри;

 • рендеринг, як кінцевий етап розробки три­вимірного зображення або анімації;

 • обчислювані текстури.

Учні повинні знати:

 • призначення та особливості елементів інтер­фейсу редактора тривимірної гра­фіки;

 • призначення вивчених інструментів;

 • елементи мешів: вершини, ребра, грані;

 • засоби керування положенням, формою та розмірами об’єктів;

 • види тривимірних примітивів.

Учні повинні вміти:

 • запускати редактор тривимірної гра­фіки;

 • здійснювати навігацію у тривимірній сцені;

 • користуватися елементами інтерфейсу;

 • будувати тривимірні об’єкти різних видів: меші, текстові об’єкти;

 • виділяти кілька об’єктів для редагування;

 • змінювати властивості матеріалу об’єкта;

 • змінювати масштаб перегляду сцени на екрані;

 • створювати копії та клони (зв’язані копії) об’єктів;

 • використовувати деякі модифікатори;

 • створювати анімацію методом ключових кадрів;

 • використовувати шкалу часу;

 • зберігати сцену у файл потрібного фор­мату та відкривати збережений файл;

 • здійснювати рендеринг зображення та ані­мації у необхідному форматі.

8

^ 5 – варіант 2. Flash-анімація (вивчається на академічному рівні)

Основні поняття середовища Flash: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

Створення Flash-документу та налаш­тування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація кліпу та його перегляд.

Створення вмісту презентації, ство­рення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів.

Створення анімації, покадрова аніма­ція, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів, створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.


Учні повинні мати уявлення про:

 • елементи середовища Flash: панель інструментів, панель властивостей, бібліотеку, часову шкалу, кадри та рівні часової шкали, робоче поле;

 • символ та екземпляр символу;

 • призначення бібліотеки, панелі властивостей та панелі дій;

 • основні методи створення анімації засобами Flash.

Учні повинні знати:

 • можливі варіанти публікації презентації;

 • метод створення покадрової анімації;

 • метод створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів з використанням технологій Motion Tweening та Shape Tweening;

Учні повинні вміти:

 • створювати Flash-документ та настроювати його властивості;

 • створювати статичні об’єкти;

 • імпортувати зовнішні об’єкти;

 • створювати покадрову анімацію;

 • створювати анімацію з автоматичним заповненням проміжних кадрів;

 • анімувати криволінійний рух об’єктів;

 • публікувати презентацію та настроювати параметри публікації.

7

^ 6. Автоматизоване створення
та публікація веб-ресурсів


Поняття, структура та різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про мову HTML

Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Візуальний редактор веб-сайтів. Поняття про систему керування вміс­том сайту (CMS). Автоматизоване створення веб-сайту, вибір його типу й оформлення. Наповнення сторінок сайту текстовою та графічною інфор­ма­цією, створення гіперпосилань, заван­таження файлів на сайт.

Структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць.

Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сто­рінках. Просторовий дизайн веб-сто­рінок. Дизайн кольору, форми, шриф­тів, текс­тури.

Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спіль­ноти та їх різновиди. Створення, адмі­ністрування і використання онлайнової спільноти, публікація у ній файлів і повідомлень. Вікі-технології.

Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими доку­ментами.Учні повинні мати уявлення про:

 • процес реєстрації веб-сайту на сервері безкоштовного хостингу з CMS;

 • процес автоматизованого створення веб-фору­мів та чатів;

 • формати зображень, відео- та аудіо­кліпів, що публікуються на веб-сторінках;

 • принципи обробки даних у середовищі для спільної роботи з документами;

 • керування версіями, змінами й правами доступу до документів, що використовуються спільно;

 • технології Веб 2.0.

Учні повинні знати:

 • особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів тощо;

 • відмінності між сторінками різних типів: домашньої, веб-каталогу, форуму, сторінкою розділу веб-сайту тощо;

 • призначення систем керування вмістом сайту;

 • призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

 • особливості таких веб-спільнот, як вікі-спільноти, онлайнові групи, блоги;

 • принципи ергономічного розміщення інфор­мації на веб-сторінках;

 • принципи добору шрифтів, геометричних форм, кольорів і текстур на веб-сторінці;

 • призначення мови HTML;

 • поняття тегу.

Учні повинні вміти:

 • реєструвати веб-сайт на сервері безкоштовного хостингу;

 • автоматизованими засобами створювати веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;

 • використовувати таблиці для структурування інформації на веб-сторінках;

 • адмініструвати веб-сайт, опублікований на сервері безкоштовного хостингу;

 • засобами системи керування вмістом ство­рювати вміст веб-сайту й оновлювати його;

 • створювати й адмініструвати веб-ката­логи, форуми, блог;

 • розміщувати на веб-сторінках зображення й текстову інформацію, настроювати пара­метри їхнього розташування, відоб­раження та відтворення;

 • публікувати документ у службі онлайно­вого документообігу, редагувати такий документ особисто та спільно з іншими учнями, а також керувати правами дос­тупу до нього.

4

^ 7. Мова гіпертекстової розмітки (вивчається на академічному рівні)

Теги і атрибути. Структурні теги. Теги форматування символів.

Теги форматування абзаців (заголовки, списки).

Вставляння зображень в HTML-доку­мент.

Розмітка таблиць. ГіперпосиланняУчні повинні мати уявлення про:

 • принцип тегової розмітки тексту;

 • можливість створення таблиць з об’єдна­ними клітинками.

Учні повинні знати:

 • поняття тегу й атрибуту тегу;

 • теги структури документа, форматування символів та абзаців, вставляння зображень, таблиць та їх елементів, гіперпосилань;

 • основні атрибути вивчених тегів.

Учні повинні вміти:

 • засобами мови HTML і текстового редак­тора: задавати фоновий колір веб-сто­рінки, настроювати параметри шрифту всієї сторінки та окремих текстових фраг­ментів, створювати однорівневі марковані й нумеровані списки, створювати та фор­матувати таблиці;

 • створювати веб-сайт з кількох сторінок, що зв’язані текстовими гіперпосиланнями;

 • створювати гіперпосилання на основі текс­то­вих фрагментів і зображень;

 • змінювати засобами мови HTML вигляд і структуру клітинок, рядків і таблиць загалом.

4

^ 8. Розробка проекту (виконується на академічному рівні)

Колективне або індивідуальне вико­нання завдань, що вимагають засто­сування кількох інформаційних техно­логій (розв’язання завдань з обробки даних з використанням кількох офісних програм; обмін даними між різними програмними середовищами; автома­тизоване створення документів тощо).

Примітка: наведені вимоги орієн­тов­ні і уточнюються вчителем з ураху­ван­ням особливостей виконуваних проектів.


Учні повинні мати уявлення про:

 • стратегію організації колективної роботи над завданням з обробки даних.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати кілька програм для розв’я­зання завдання з обробки даних;

 • використовувати комп’ютерні засоби ін­тер­активного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи;

 • застосовувати інформаційні технології для ефективного розподілу ролей та керування потоками даних під час розробки колективного проекту;

 • інтегрувати технології програмування, обробки текстових, графічних і табличних даних, створення презентацій та веб-ресурсів, роботи з глобальною та локальною мережами у процесі розв’язання одного завдання з обробки інформації;

 • створювати в автоматизованому режимі в середовищі текстового процесора серії листів, використовуючи електронну таб­лицю або базу даних, як джерело даних.

Додаток 1
^

Перелік курсів за вибором, які розширюють зміст навчальної програми


розділів

Назви розділів

^ Назва курсу за вибором

9 клас

– тема 5,

11 клас

– тема 3

Комп’ютерна графіка.

Растрова комп’ютерна графіка та анімація.

Основи комп’ютерної графіки (35 год.).

Березовський В. С., Потієн­ко В. О., Завадський І. О.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

10 клас

– тема 3


Обробка даних, розміщених у таблицях.


Microsoft Excel у профільному навчанні (52 год).

Завадський І.О., Забар­на А. П.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

11 клас

– теми 6,7


Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів.

Мова гіпертекстової розмітки.

Основи веб-дизайну (35 год.).

Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стецен­ко І. В.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

11 клас

– тема 8

Колективна розробка проекту.

Інформаційний працівник (35 год).

Костюков В.П., Мотурнак Є.В.

http://informationworker.osvita.info/teacher/?page_id=52

11 клас

– тема 4


Бази даних. Системи керування базами даних.

Основи баз даних (35 год.).

Завадський І.О.

http://zavadsky.at.ua/

11 клас

– теми 1,2


Базові поняття програмування.

Основи програмування.

Основи візуального програмування (35 год.).

Завадський І. О., Заболот­ний Р. І.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

9 клас

– тема 3,

10 клас

– тема 4

Комп’ютерні мережі.

Служби Інтернету.

Основи Інтернету (17 год.).

Левченко О. М., Завадський І. О., Прокопен­ко Н. С.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

10 клас

– тема 2


Комп’ютерні презентації та мультимедіа.


Основи створення комп’ютерних презентацій (17 год.)

Левченко О. М., Коваль І. В., Завадський І.О.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

Додаток 2
1   2   3   4   5Реклама:

Схожі:

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconПерелік типових програм
Комісією з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол №2 від 17. 03. 2006 р.), програму «Організаційні...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconПро навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011№1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17. 11....

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconПрограма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconПро внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах які перебувають у сфері управління Міністерства освіти І науки України з урахуванням вимог Закону України "Про позашкільну освіту" наказую
Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconВитяг з листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconПрограма проведення обласної науково-практичної конференції Тема : «Слово у душі душа у слові: українська мова в сучасному культурному просторі Східної України»
Організатори: Донецька обласна державна адміністрація, Управління освіти І науки, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconПоложення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 1123 ( z1322-08 ) від 10. 12. 2008 }
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconДодаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма
Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 03. 06. 2011 р.) iconНаказ №234 Про залучення педагогічних та науково педагогічних працівників закладів освіти до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 №33 «Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©tib.znaimo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи