Дівуліна Надія Олександрівна icon

Дівуліна Надія Олександрівна

Реклама:Скачати 65.39 Kb.
НазваДівуліна Надія Олександрівна
Дата конвертації22.02.2013
Розмір65.39 Kb.
ТипДокументи
джерело

Дівуліна Надія Олександрівна,

директор Спартаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

У статті обґрунтовано доцільність створення інформаційно-методичного супроводу педагогів сільської школи, визначено його роль у модернізації післядипломної педагогічної освіти, розглянуто функції такого супроводу в контексті безперервної освіти.

Ключові слова: безперервна освіта, інформаційно-методичне середовище, змістове наповнення інформаційного середовища, обмін педагогічним досвідом, персональний сайт.

В статье обосновано целесообразность создания информационно-методического сопровождения педагогов сельской школы, определена его роль в модернизации последипломного педагогического образования, рассмотрены функции такого сопровождения в контексте непрерывного образования.

^ Ключевые слова: непрерывное образование, информационно-методическая среда, смысловое наполнение информационной среды, обмен педагогическим опытом, персональный сайт.


Ідея безперервної освіти як нового сприйняття освітнього процесу в умовах суспільства, що навчається, була висловлена і зафіксована ще в документах ЮНЕСКО в 1960-1970 рр. Значний внесок у розвиток теоретичних засад безперервної освіти зробили П. Ленгранд, Ж. Жерар, А. Турен, Ф. Янушкевич, П. Даве, Ж. Делор, Б. Саймон та інші. Серед вітчизняних учених, які зробили вагомий внесок у концептуалізацію безперервної освіти в українському освітньому просторі, сприяли формуванню концепції освіти впродовж усього життя, треба назвати В. Андрушенка, В. Астахову, В. Бакірова, В. Зязюна, Н. Ничкало, Л. Герасіну, В. Городяненка, О. Кузя, Г. Клімову, М. Лукашевича, К. Михайльову та ін.

Аналіз законодавчої бази України з питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників дає змогу стверджувати, що безперервна освіта – це моральний обов’язок кожного вчителя.

У всіх нормативних документах, що регулюють педагогічну та освітню діяльність, наголошується на тому, що сучасній школі потрібен учитель, який постійно, послідовно й безперервно вдосконалює зміст і засоби своєї професійної діяльності, є взірцем високої духовної та педагогічної культури. Успішне вирішення цього завдання можливе за умови готовності вчителя до самостійної роботи над собою, до професійного самовдосконалення впродовж усієї його педагогічної діяльності. Тому так гостро відчувається потреба у створенні науково обґрунтованої моделі інформаційно-методичного супроводу вчителя, який би спрямував його на раціональне й продуктивне використання своїх сил і часу, успішне формування професійних цінностей відповідно до вимог сучасної школи та соціуму. Особливо гостро постає питання інформаційно-методичного супроводу вчителя саме сільської школи.

Поняття «безперервна освіта» (у дослівному перекладі «освіта впродовж життя», з англійської мови «lifelong education», «recurrent education», «continuing education») не є новим і широко вживається в науковій літературі вже понад 40 років. Це поняття з’явилося вперше в англомовній науковій літературі у 20-х рр. ХХ століття й асоціювалось із традицією навчання дорослих у країнах Північної Європи. Загального вжитку вказане поняття набуло в зарубіжних джерелах на початку 60-х рр. ХХ століття.

У словнику безперервну освіту визначено як процес зростання «освітнього (загального і професійного) потенціалу особистості впродовж усього життя, організаційно забезпечений системою державних і суспільних інститутів і відповідний до потреб особистості та суспільства» (Н.В. Скрипчук).

Можна зазначити, що мотиви для успішного здійснення безперервної освіти педагогічними працівниками можна поділити на такі, що залежать від самої особистості, такі, що залежать від підтримки її діяльності в професійному колективі, і такі, що залежать від організаційно-адміністративних чинників.

Інформаційно-методичний супровід безперервної педагогічної освіти реалізується через систему підвищення професійної майстерності педагога, поглиблення його психологічних знань та особистісне зростання. Розглянемо основні форми діяльності вчителя в системі безперервної освіти (схема 1).

Схема 1.

Основні форми діяльності вчителя в системі безперервної освіти
Сьогодні в усіх країнах відбувається процес реформації або вдосконалення національних систем освіти на всіх її рівнях. В Україні так само відбувається пошук нових форм навчальної діяльності, спрямованих на ефективну адаптацію до міжнародних освітніх стандартів.

Розглядаючи традиційні форми організації методичного супроводу педагогів в між атестаційний період (схема 2), можна стверджувати, що сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Саме тому постає питання щодо необхідності створення педагогіки інформаційного суспільства, яка здатна формувати людину з інноваційним типом мислення, готову до інноваційної діяльності, сприйняття змін та їх творення. Це спричинило виникнення терміна інформаційно-освітнє середовище, що включає в себе сукупність комп’ютерних засобів та способів їх функціонування, які використовуються для організації безперервної освіти.

Схема 2.

Традиційні форми організації методичного супроводу педагогів в міжатестаційний періодЕфективному використанню механізмів саморозвитку і самоосвіти педагогічних працівників має слугувати створення ефективного інформаційно-методичного середовища для педагогічних працівників.

Проблеми створення інформаційно-освітнього середовища в контексті наукового забезпечення дистанційної професійної освіти досліджувалися багатьма науковцями (В. Е. Биков, Н. І. Михальченко, Л. А. Лещенко). Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти з опорою на інформаційно-навчальне середовище за кордоном та в Україні розглядали В.Олійник, Н. Корсунська, М. Танась, П. Таланчук, В. Шейко, О. Третяк.

Наша мета – обґрунтувати доцільність створення та впровадження інформаційно-методичного професійно орієнтованого середовища педагогів, визначити його роль у модернізації післядипломної педагогічної освіти, розглянути функції такого середовища.

У Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті зазначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, розширюють можливості для сприйняття інформації. Необхідною умовою використання інформаційних технологій є реформування системи освіти, зокрема, розробка нових дидактичних і методичних концептуальних засад післядипломної освіти.

Модернізація освітніх процесів пов’язана зі створенням новітніх інструментів накопичення, обробки та передачі наукової та методичної інформації через інформаційні канали, реалізацією ефективних моделей дистанційного навчання, розробкою та застосуванням інноваційних засобів навчання, використанням можливостей ЗМІ та медіа тощо.

До основних властивостей навчально-інформаційного середовища відносять такі: універсальність технологічних процесів створення, зберігання і використання навчально-методичних та інших ресурсів, що забезпечують ведення навчального процесу; інтегрованість у єдиний інформаційний простір різних груп засобів нових інформаційних технологій; інваріантність середовища й технологій до рівня і профілю освіти; методичне забезпечення дисциплін, що вивчаються; створення, актуалізація і використання практикумів (виконання різноманітних завдань) з віддаленим доступом. Крім суто освітніх функцій, методично-інформаційне професійно орієнтоване середовище має забезпечити можливість професійного спілкування та обміну досвідом між педагогами. До засобів, спрямованих на розв’язання цих завдань, відносять тематичні форуми й чати як форми реалізації професійного спілкування, а також електронну бібліотеку нормативних документів і методичних матеріалів. Формування інформаційно-методичного середовища може успішно розв’язати актуальне завдання випереджувального забезпечення педагогічних працівників фаховою інформацією. Формування та використання інформаційно-методичного професійно спрямованого середовища для педагогів стає основою для становлення принципово нової форми їхнього саморозвитку в міжкурсовий період, що спиратиметься на мотивовану самоосвітню активність особистості, підтримувану сучасними технічними засобами.

Модель науково-методичного супроводу безперервної освіти (схема 3) інтегрує в собі спільну роботу всіх ланок безперервної освіти з метою підвищення професійного рівня педагогів сільської школи.Таким чином, інформаційно-освітнє середовище має стати, з одного боку, засобом інтеграції навчальної, методичної й комунікативної діяльності суб’єктів педагогічного процесу на курсах підвищення кваліфікації, з другого – дидактичною умовою, здатною забезпечити високу ефективність самоосвіти та фахового самовдосконалення педагогів у міжкурсовий період.


Література

  1. Законодавчі документи (Закон України «Про освіту» № 1060-XII, із змінами від 19 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/

  2. Проект Закону України «Про післядипломну освіту» (лютий 2006 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipk.kiev.ua/document/zakon_pislydiplomna_osvita.doc

  3. Соціологічне дослідження Інституту соціальних технологій на замовлення Спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» «Система освіти в оцінках громадян України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/rn/soc.doc – Назва з екрану.

  4. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навч. посіб. / Р.С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця, 2005.

  5. Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09koeeis.html – Назва з екрану

  6. Лукін В. Є. Сутність та перспективи розвитку освітнього простору дистанційного навчання / В. Є. Лукін // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. – К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. – Вип. 50.

  7. Майборода С. Дистанційне навчання як інноваційний процес у галузі вищої освіти / С. Майборода, О. Майборода // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. – К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. – Вип. 50.

  8. Петрович С. Д. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. Д. Петрович // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2006. – С. 85-87.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Дівуліна Надія Олександрівна iconДоговір про надання готельних послуг м. Івано-Франківськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю “Фірма ‘’Надія”
Товариство з обмеженою відповідальністю “Фірма ‘’Надія”, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора...

Дівуліна Надія Олександрівна iconРаспоряжение от № г. Донецк о передаче в аренду нежилого помещения о бществу с ограниченной ответственностью «Надія»
О передаче в аренду нежилого помещения обществу с ограниченной ответственностью «Надія»

Дівуліна Надія Олександрівна iconРаспоряжение от № г. Донецк о передаче в аренду нежилого помещения о бществу с ограниченной ответственностью «Надія»
О передаче в аренду нежилого помещения обществу с ограниченной ответственностью «Надія»

Дівуліна Надія Олександрівна iconВорожеєва Зоя Олександрівна
Модель впровадження сучасних інформаційно-компьютерних технологій в освіту гімназії

Дівуліна Надія Олександрівна iconЗаявник: Яценко Раїса Олександрівна
З дитинства він проживає разом зі мною і страждає на тяжке хронічне психічне захворювання

Дівуліна Надія Олександрівна iconЗаявник: Діденко Катерина Олександрівна
Діденком Іваном Петровичем, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану міськвиконкому

Дівуліна Надія Олександрівна iconЗаявник: Рибко Тамара Олександрівна
З дня народження він проживав разом зі мною у приватизованій нами двокімнатній квартирі №24 по вул. Леніна, буд. 10 у м області

Дівуліна Надія Олександрівна iconЗаявник: Гронт Надія Василівна
Після закінчення загальноосвітньої школи я переїхала до м., де 20 серпня 1981 року влаштувалася на роботу на завод „Молот”

Дівуліна Надія Олександрівна iconУдк лаврут Ольга Олександрівна, (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, доцент) деякі аспекти функціонування сучасної сім'ї анотація
Автор вивчила основні функції сучасної сім'ї та їх вплив на дитячий соціум. Сім'я залишається важливим середовищем життя і розвитку...

Дівуліна Надія Олександрівна iconДоговір на прийом та обслуговуванню туристів
Товариство з обмеженою відповідальністю “Фірма ‘’Надія”, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©tib.znaimo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи