Волкова Лідія Григорівна icon

Волкова Лідія Григорівна

Реклама:Скачати 88.84 Kb.
НазваВолкова Лідія Григорівна
Дата конвертації22.02.2013
Розмір88.84 Kb.
ТипДокументи
джерело

Волкова Лідія Григорівна

Світлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,

заступник директора з навчально-виховної роботи

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

У статті автор презентує модель випускника сільської школи і визначає шляхи подальшої роботи педагогічного колективу щодо формування успішної особистості, творчого, діяльного, обдарованого, інтелектуально й духовно розвиненого громадянина. Створення моделі автор тісно пов`язує з профільним навчанням, яке сприяє реалізації поставлених задач перед сільською школою.

^ Ключові слова: освіта, виховання, компетенція, саморозвиток, самопізнання, профільне навчання, проектна діяльність, креативність.

В статье автор представляет модель выпускника сельской школы и определяет пути дальнейшей работы педагогического коллектива по формированию успешной личности, творческого, деятельного, одаренного интеллектуально и духовно развитого гражданина. Создание модели автор тесно связывает с профильным обучением, которое наилучшим образом содействует реализации поставленных задач перед сельской школой.

^ Ключевые слова: образование, воспитание, компетенция, компетентность, профильное обучение, саморазвитие, самопознание, проектная деятельность, креативность.

^ Актуальність проблеми. На сучасному етапі в Україні виникла гостра потреба у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Сьогодні соціальне замовлення суспільства сільській школі полягає в тому, щоб у селі працювали кваліфіковані спеціалісти , здатні застосувати здобуті знання на практиці, фізично добре підготовлені.

Тому дуже важливою є проблема створення моделі випускника сільської школи. Українськими педагогами створено багато моделей , і всі вони передбачають формування готовності до безперервного навчання, професійно-трудової, суспільно-правової, сімейно-побутової, культурно-масової, особистісно-етичної, психолого-фізіологічної складових компетентностей особистості.

Кожна сфера передбачає розвиток в учнів багатьох компетенцій. Це, звичайно, викликає утруднення у роботі педагогів. Вважаю, що в моделі випускника потрібно виділити головні напрямки роботи, які допоможуть досягти бажаного результату. Випускники повинні вміти використовувати знання в нових умовах, бути впевненими при розв`язанні проблем, працювати з різними джерелами інформації (електронними, іноземними).

^ Мета. Виховання високоморальної, мобільної у своєму розвитку особистості.

Завдання. Виховувати громадянина й трудівника, особистості з міцним здоров`ям, глибокими знаннями основ наук, умінням застосовувати здобуті знання на практиці й самостійно здобувати знання з предметів, яких вимагає сьогодення; створити ефективну модель випускника Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

^ Методи роботи. Під час створення моделі випускника школи були застосовані такі методи: аналіз, синтез, моніторинг, спостереження, опис, порівняння, статистичні дослідження.

^ Щоб змінити суспільство, треба виховати іншу людину...

Е. Фромм

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини.

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті головною метою проголошують створення умов для розвитку й саморегуляції кожної особистості як громадянина України, формування поколінь, «які здатні навчатися впродовж усього життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» [1]. Саме це й передбачає створення моделей випускників кожним навчальним закладом, а в цілому - це формування фізично, психічно й морально здорової особистості.

У зв`язку з модернізацією освіти важливого значення набуває профільне навчання, яке надає можливість розвивати індивідуальні особливості кожного школяра і забезпечити якість освіти. Перед школою поставлене завдання підготувати здібного випускника, який може орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити нестандартні рішення в різних життєвих ситуаціях, озброєного міцними і глибокими знаннями.

Соціально-економічні, політичні перетворення в Україні визначили принципово нові пріоритети розвитку системи освіти й вимоги до створення нової, сучасної моделі випускника середнього навчального закладу.

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошено на необхідності забезпечення високої якості, конкурентноспроможності та мобільності сучасних фахівців на ринку праці.

З метою реалізації цих положень зусилля педагогічного колективу школи спрямовані на впровадження компетентнісного підходу до виховання та навчання учнів. Позитивний потенціал компетентнісного підходу полягає в тому, що він дає змогу учню не тільки засвоїти певну суму знань, умінь та навичок, але й забезпечує їх теорією сучасних методів пізнання. Формування пізнавальної компетентності школяра передбачає навчальні досягнення, інтелектуальні завдання, уміння навчатися й оперувати знаннями, здатність до самонавчання, використання власних прийомів самоосвіти, а також постійний самоаналіз і самоконтроль власної діяльності.

Глибокий аналіз працевлаштування випускників школи свідчить про те, що школа недостатньо формує навички щодо прийняття правильних рішень, використання інформаційних та комунікаційних технологій, орієнтації на ринок праці. Педагогічний колектив школи знаходиться у постійному пошуку ефективних методів підвищення якості навчально-виховного процесу, у відповідності до вимог, які визначені в моделі випускника середнього навчального закладу.

Мета розробки моделі випускника сільської школи - формування чітких уявлень школярів про головні завдання навчального закладу, досягнення конкретних результатів випускниками, рівень їх компетентності.

Сьогодні соціальне замовлення суспільства школі полягає в тому, щоб підготувати не тільки активних, освічених, висококультурних людей, а й професійно визначених членів суспільства.

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, сучасна молода людина повинна володіти певними якостями, важливими для сучасності, як те:

- гнучко адаптуватися до мінливих змін життєвих ситуацій;

- самостійно та критично мислити;

- уміти бачити та формулювати проблеми;

- знаходити шляхи раціонального їх вирішення;

- усвідомлювати, де і як саме здобуті знання можуть бути використані;

- бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;

- бути людиною інноваційного типу культури;

- грамотно працювати з інформацією;

- бути комунікабельними, контактними у різних соціальних групах (у колективі, у різних галузях, різних ситуаціях тощо);

- уміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності;

- бути конкурентноздатними в суспільстві з ринковою економікою;

- орієнтуватись у системі найрізноманітніших неоднозначних цінностей;

- знати своє життєве кредо і свій стиль;

- здійснювати відповідальний життєвий вибір та інше.

Створення моделі випускника сільської школи – актуальна проблема нашого закладу.

Природнича допрофільна підготовка – веління часу, це шлях до саморозвитку й самопізнання. Це відправна точка професійного вибору. Тісний інформаційний зв`язок з Білицьким, Олександрівським ліцеями, Костянтинівським медучилищем, вузами, Центром зайнятості міста Добропілля дозволяє створити модель випускника сільської школи – компетентної людини, що зможе подолати прірву між освітою та вимогами сучасного життя.

Допрофільна підготовка виконує підготовчу функцію, сприяє самовизначенню учнів 8-9 класів через проведення курсів за вибором, інформаційної роботи і профільної орієнтації.

У закладі здійснюються такі підходи до профільного навчання :

- застосування нової типології уроку, яка узгоджується з етапами наукової діяльності: підготовка дослідження, дослідження, узагальнення результатів, застосування результатів, підбиття підсумків дослідження;

- використання дослідницького та частково пошукового методів навчання;

- впровадження методичних орієнтирів профільного креативного навчання: теоретичного, експериментального дослідження, екскурсій як навчальних досліджень, вільного та керованого діалогу, наукових дискусій, дебатів, семінарів, захисту науково-дослідних робіт і т.д.

Вчителі-класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-9 класів створили модель випускника початкової та основної школи, який володіє життєвими компетенціями з їхніми головними складовими.

Розробляючи модель випускника старшої школи, педагогічний колектив, учні, батьки учнів визначили, яким має бути наш випускник. У процесі дослідження розробили й теоретично обгрунтували критерії оцінювання успішного випускника сільської школи, який:

Усвідомлює:

 • необхідність підготовки до життя і праці в ХХІ столітті;

 • необхідність самовдосконалення, самовиховання;

 • необхідність бути громадянином України;

 • приналежність до європейської спільноти.

Готовий до:

 • життя в колективі;

 • вибору професії;

 • прийняття самостійних рішень;

 • пошуку раціональних шляхів вирішення життєвих проблем;

 • численних альтернатив, які пропонує життя;

 • безперервної самоосвіти;

 • самовдосконалення, саморозвитку, саморегуляції, самовиховання.

Має:

 • активну громадську позицію;

 • досвід діяльності в колективі;

 • власну точку зору.

Уміє:

 • бережливо ставитися до свого здоров`я та здоров`я оточуючих;

 • використовувати набуті знання та вміння для вирішення життєвих проблем;

 • приймати самостійні нестандартні рішення;

 • будувати взаємини з людьми;

 • давати самооцінку діям;

 • визначати своє кредо і свій стиль.

Володіє такими якостями: працелюбність, відповідальність, бережливість і дбайливість, безкорисливість, добропорядність, культурне спілкування, толерантність, гуманність, комунікабельність, комунікативність, компетентність, повага до людей, знання рідної мови, висока громадянська позиція, любов і повага до своєї мови та Батьківщини, відповідальне ставлення до громадського обов`язку.

Наш педагогічний колектив заклав в існуючу модель випускника такі завдання, щоб сформувати гармонійно розвинену особистість, здатну самостійно будувати своє майбутнє в ХХІ столітті.

Модель випускника Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з

профільним навчанням (природничо-математичний напрям,

біолого-хімічний профіль)Уміння застосовувати набуті знання на практиці.


Досконале

володіння державною

та іноземними мовами.

Уміння самостійно приймати рішення.
Уміння самостійно здобувати знання з предметів, яких вимагає сьогодення.


Добра фізична підготовка та міцне здоров`я.


Уміння обирати профіль навчання. Знання основ економіки, права; комп`ютерна грамотність.Створена модель випускника є орієнтиром освітнього закладу, згідно з яким вибудовується освітній та виховний процес.

У школі накопичено певний досвід реалізації моделі системи самореалізації особистості випускника. Пріоритетним у цій моделі є визначення того, якою мірою кожний випускник реалізував свої природні нахили та здібності.

Педагогічний колектив контролює проведену роботу. Аналіз діяльності вчителів на основі аналітичних матеріалів визначає додаткові завдання, забезпечує реалізацію проблеми школи: «Розвиток компетентностей, здібностей та обдарувань учнів шляхом упровадження нових освітніх технологій на уроках та в позакласній роботі в умовах профільної школи».

Щорічно учні обирають для складання ДПА предмети природничо-математичного напряму й успішно проходять ЗНО з біології, хімії, математики. Випускники школи вчаться в сільськогосподарських ліцеях, технікумах, мед- і педучилищах, медуніверситетах, інших закладах, ефективно застосовують свої знання, здібності, отримують обрані професії і презентують свої можливості на ринку праці.

Безумовно, створити ідеальну модель неможливо, адже в освіті, як і в суспільстві, виникають зміни і вони вимагають її коригування. Завдання школи – виховати таку людину, яка б навчилася досягати успіху як в особистому, так і в громадському житті: випускник повинен змінити на краще своє життя й життя своєї країни – України.


Література:

 1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Текст] // Освіта України. – 2002. - № 33. – 23 квітня. – С. 4-6.

 2. Державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти [Текст]

 3. Концепція профільного навчання в старшій школі [Текст] // Книга методиста. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – С. 262.

 4. Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітньої компетентності учнів [Текст] / Уклад. Л.Г. Чернікова, Н.в. Бухлова. – Донецьк, 2002.

 5. Родигіна, І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання [Текст] . - 94 с.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Волкова Лідія Григорівна iconВолкова Л. А., к с-г н, доцент, Кушнірук Ю. С., асистент
Волкова Л. А., к с-г н, доцент, Кушнірук Ю. С., асистент (Національний університет водного господарства та природокористування, м....

Волкова Лідія Григорівна iconЯ за мистецтво, що вчить” Показати реальні краєвиди у власній інтерпритації. а також намалювати портрети які передають суть персонажів, прагне тернополянка Світлана Волкова
Я за мистецтво, що вчить” [Текст] : [за матеріалами розмови терноп художн. Світлани Волкової, серед робіт якої портрет Бориса Салабчука,...

Волкова Лідія Григорівна iconБондарчук Тетяна Григорівна, Бондарчук Наталія Миколаївна, Якимовська Ірина Михайлівна, Романюк Галина Олексіївна урок
Бондарчук Тетяна Григорівна, Бондарчук Наталія Миколаївна, Якимовська Ірина Михайлівна, Романюк Галина Олексіївна. Уроки образотворчого...

Волкова Лідія Григорівна iconКнига лікує і вчить [Текст] : [таємниці професії; серед героїнь ст. Лідія Грищук, б-кар Терноп обл б-ки для молоді / Світлана Гривас, Майя Юркевич // 20 хвилин. 2010. 22 верес. (№38). С. (Читач)
Гривас С. Книга лікує і вчить [Текст] : [таємниці професії; серед героїнь ст. Лідія Грищук, б-кар Терноп обл б-ки для молоді / Світлана...

Волкова Лідія Григорівна iconВ.І. Вернадського дербеньова лідія Вікторівна удк 82. 0 Архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття 10. 01. 02. російська література автореферат
Робота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк

Волкова Лідія Григорівна iconУдк 631. 57 Волкова Е. И., заведующая отделом
Описана разрабатываемая модель прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Модель базируется на изучении влияния факторов...

Волкова Лідія Григорівна iconРішення від 18. 01. 2912 №1 м. Донецьк
Заслушав информацию первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Волкова Н. И. о...

Волкова Лідія Григорівна iconГайманова Тетяна Григорівна
Ачає актуальність теми необхідністю створити таку модель випускника загальноосвітнього навчального закладу, яка б відповідала всім...

Волкова Лідія Григорівна iconБондарчук Тетяна Григорівна, Бондарчук Наталія Миколаївна, Якимовська Ірина Михайлівна, Романюк Галина Олексіївна, Скора Тетяна Миколаївна урок
В посібнику подано розробки уроків з морально – етичного виховання в 4 класі у відповідності з Програмою курсів за вибором для початкових...

Волкова Лідія Григорівна iconОсновні складові робочого зошита для підготовки фахівців будівельного напрямку власенко Ніна Григорівна, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області
На сучасному етапі розвитку виробництва докорінно змінилася роль людини в цьому процесі, вона перетворилась із рядового виробничого...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©tib.znaimo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи