Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" icon

Презентація факультативного курсу на тему: "Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти"

Реклама:Скачати 235.48 Kb.
НазваПрезентація факультативного курсу на тему: "Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти"
Дата конвертації23.02.2013
Розмір235.48 Kb.
ТипДокументи
джерело

Презентація факультативного курсу на тему:

"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти"


Г.А. Деребізова – викладач математики вищої категорії

ДНЗ Одеський Центр професійно-технічної освіти, м.Одеса

Науковий керівник - Іванова С.В., канд. пед. наук, доцент кафедри

математики та методики її навчання ПНПУ ім. К.Д.Ушинського


Анотація

Даний факультативний курс може бути використаний в професійно-технічних навчальних закладах як самостійна навчальна дисципліна (за вибором), для систематизованого повторення базових елементів математики.


 1. ^ Актуальність та передумови розробки даного факультативного курсу

Викладання математики в системі професійно-технічної освіти відрізняється додатковими труднощами. В загальноосвітній школі знання математики дають учню широту вибору майбутньої професії, а в ПТНЗ професія уже вибрана і на думку більшості учнів знання з математики, фізики, хімії не є важливими і не потрібні.

Але посилення практичної направленості викладання предметів природничо-математичного циклу є основним завданням, поставленим перед системою професійно-технічної освіти. Це обумовлюється тим, що перетворення науки в безпосередню виробничу силу веде до того, що знання стають не тільки базою для оволодіння спеціальними знаннями: вони виступають в якості кваліфікованих вимог до робітників багатьох сучасних професій.

Перед викладачами постає проблема – як правило, учні не знають раніше вивченого матеріалу: не вміють логічно мислити, не вміють швидко знаходити значення числових виразів з арифметичними діями. Проте на повторення відводиться дуже мало часу.

Тому виникла ідея створення факультативного курсу для систематизованого повторення базових елементів математики.

 1. ^ Пропедевтична спрямованість

Факультативний курс призначений учням системи професійно-технічної освіти.

Даний факультативний курс за суттю є пропедевтичним, тобто головна його функція – формування в учнів основних базових компетенцій, без яких неможливе засвоєння курсу математики в професійно-технічних навчальних закладах.


 1. ^ Даний факультативний курс – інтегрована навчальна дисципліна

Проблема міжпредметної інтеграції, тобто змістового і дидактичного синтезу різних навчальних дисциплін, який би забезпечував продуктивний розвиток особистості, її цілісне розуміння і пізнання світу, здавна привертала увагу визначних педагогів (Ж.–Ж. Руссо, Песталоцці, Дж. Дьюі, П. П. Блонський, С. Т. Шацький та ін.).

Посилення інтеграційних процесів на сучасному етапі розвитку системи освіти – загальновизнаний факт, головною причиною якого є інформаційна перевантаженість навчально-пізнавальних предметів. Саме тому інтеграційні процеси посилюються і поширюються на різних рівнях, у тому числі і на міждисциплінарному.

На даному рівні інтеграцію забезпечує реалізація принципу фузіонізму (від фр. fusion - злиття), який передбачає взаємопроникнення ідей, методів та понять при утворенні нової інтегрованої навчальної дисципліни.

Саме такою навчальною дисципліною є розроблений нами факультативний курс “Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти ”.

При проектуванні даного факультативного курсу ми вважали доцільним використати загальну схему, запропоновану Р. С. Гуревич, яка полягає у виділенні базової (кооперуючої) дисципліни; завдань (вихідних проблем, які формулюються у рамках базової дисципліни) та знарядь (теоретичного і технічного інструментарію кооперованих дисциплін).

Так, у нашому випадку кооперуючим (базовим) є арифметичний матеріал, а кооперованим – геометричний та алгебраїчний. Передбачені також міжпредметні зв'язки з фізикою та хімією.


 1. ^ Методологічні основи ( діяльнісний, компетентнісний та особистісно орієнтований підходи)

При проектуванні даного факультативного курсу ми використали версію узагальненої ієрархічної структурно-логічної схеми, яка відображає зміст навчальної дисципліни за рівневим принципом.

Так, І рівень визначає рівень розділів або змістових ліній навчальної дисципліни, ІІ рівень – підрозділів, ІІІ – теми і ІV – рівень навчальних елементів (поняття, їх означення, властивості, закони, системи вправ, способи розв'язування тощо).

методологія

теорія

технологія

Як відомо, дидактичне проектування здійснюється у послідовності:


Тобто спочатку виділяються пріоритети і принципи педагогічного проектування.

Так, при проектуванні змісту даного факультативу були визначені такі пріоритети: особистісна орієнтація освіти; цілісне відображення компонентів математики та методики її навчання у змісті даної інтегрованої дисципліни; забезпечення наступності та посилення практичної та прикладної спрямованості, а в основу проектування покладені такі принципи: науковості, фузіонізму, модульності, пріоритету розвивальної функції навчання, прикладної та практичної диференційованої реалізованості.

Методологічну основу розробленого нами факультативного курсу складають психолого-педагогічні концепціЇ: діяльнісного підходу (А.Н. Леонтьєв, М.Я.Лернер та ін.), компетентнісного підходу в освіті (О. І. Пометун, О. В. Бондаревська, Г. К. Селевко, О. В. Овчарук, С. А. Раков, А. В. Хуторський та ін.); особистісно орієнтованої освіти (В. В. Сериков, І. С. Якиманська та ін.); розвивального та продуктивного навчання (Л. С. Виготський, Л. В. Занков, В. В. Давидов, А. В. Хуторський та ін.).

Мета даного факультативного курсу – формувати в учнів первинні (базові) математичні компетентності, які повинні забезпечити оволодіння загальним курсом математики учнями системи професійно-технічної освіти.


 1. ^ Структура факультативного курсу (реалізація модульного підходу)

Даний факультативний курс складається з п'яти навчальних змістових модулів:

Схема 1.Розглянемо деталізацію навчального матеріалу першої теми.


^ Змістовий модуль 1 “Арифметичні та алгебраїчні дії з цілими числами”

Арифметичні дії (додавання і віднімання, відповідно, множення та ділення) і алгебраїчні (піднесення до n –го степеня та обчислення кореня n –го степеня) розглядаються паралельно у відповідності з теорією укрупнення дидактичних одиниць П.М. Ерднієва.

Табл. 1


^ Кількість год.

Основний зміст навчального матеріалу

Вимоги до засвоєння навчального матеріалу учнями ПТНЗ

^ Тема 1. Арифметичні дії з цілими числами

.


Натуральні числа. Число нуль. Властивості нуля.

Склад числа. Усне додавання та віднімання натуральних чисел у межах 100 без переходу через розряд.

^ Переставний закон додавання.

Усне і письмове додавання та віднімання натуральних чисел у межах 100 з переходом через розряд.

Лічильні одиниці – десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони.

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел натуральних чисел.


^ Усне множення натуральних чисел на однозначне число.

Переставний закон множення.

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Усне і письмове множення і ділення натуральних чисел.

^ Числова пряма. Додатні та від'ємні числа. Модуль числа.

Цілі числа. Арифметичні дії з цілими числами.Учень:

Розпізнає і наводить приклади натуральних чисел.

Формулює і вміє застосовувати властивості нуля у обчисленнях.

Визначає склад числа.

Представляє натуральне число у вигляді суми кількох доданків.

Обчислює усно приклади на додавання і віднімання натуральних чисел у межах 100 без переходу і з переходом через розряд.

Формулює і вміє застосовувати переставний закон додавання у обчисленнях.

^ Розуміє позиційне значення цифри у запису багатоцифрового числа.

Лічить одиницями, десятками, сотнями, одиницями тисяч, десятками тисяч, сотнями тисяч, мільйонами.

Обчислює письмово приклади на додавання і віднімання багатоцифрових чисел натуральних чисел.


Обчислює усно приклади на множення натуральних чисел на однозначне число.

Формулює і вміє застосовувати переставний закон множення у обчисленнях.

Представляє натуральне число у вигляді добутку кількох множників.

Формулює і вміє застосовувати ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Обчислює усно і письмово приклади на множення і ділення натуральних чисел.

^ Наводить приклади додатних та від'ємних чисел.

Зображує числову пряму та цілі числа та ній.

Називає модуль даного числа, ціле число.

Формулює правила виконання арифметичних дій з цілими числами.

Обчислює приклади на виконання арифметичних дій з цілими числами.

^ Тема 2. Алгебраїчні дії з цілими числами

Степінь з натуральним показником.

Властивості степеня з натуральним показником.

^ Степінь з нульовим показником.


Корінь n –го степеня.

Властивості кореня n–го степеня.Учень:

Формулює означення: степеня з натуральним показником та його властивостей, степеня з нульовим показником.

Обчислює степінь з натуральним показником та застосовує властивості степеня у обчисленнях.

Формулює означення кореня n –го степеня з числа та його властивостей.

Обчислює корінь n–го степеня з числа та застосовує властивості корінь n–го степеня у обчисленнях.

 1. ^ Методичні засади

Характерною особливістю факультативного курсу – є використання методики роботи з спеціальними табличними тренажерами і задачниками, які призначені активізувати формування у учнів надійної системи умінь та навичок, необхідних для виконання елементарних арифметичних дій, умінь розв’язувати задачі з дробами та відсотками, виконувати геометричні побудови, тощо. Це дає можливість забезпечити індивідуалізацію навчання. У викладача є реальна можливість вибору для учня тих вправ, які більш відповідають його рівню знань.

 1. ^ Приклади табличних тренажерів.

 1. ТРЕНАЖЕР «Додавання та віднімання через десяток».

Мета - відпрацювання навиків усного рахунку.

Опис – таблиця горизонтальними лініями розділена на 4 сектори, які позначені А, Б, В, Г.

В секторі «А» і «Б» в різних варіантах відпрацьовується склад числа 10 з двох менших. В секторі «В» дано круглі числа від 20 до 90. Вони розкладені на два доданки, з яких друге 10. Праворуч від них в різній послідовності записані однозначні числа, які потрібно відняти.

В секторі «Г» записані приклади для вправ.

Методика Працюючи в секторі «А», учень повторює склад числа 10, говорячи:

10 це 3 і 7. Значить, 10 – 3=7.

10 це 8 і 2. Значить, 10 – 2=8.

В секторі «Б», учень вже швидко проговорює тільки число, яким доповнює дане до 10 : 2, 5, 8, 3, 1, 7, 9, 6, 4.

Переходячи в сектор «В», учень проговорює:

« 30 це 20 і 10; 20 + (10 – 6)=24».

Таким чином, учень доводить рахунок до автоматизму і переходячи до сектору «Г» вже вільно усно зменшує обчислювальне число на 10, одночасно віднімаючи з 10 однозначні числа. Всі операції він виконує мовчки, говорячи тільки відповідь.

Види вправ:

 1. Фронтальна робота з групою;

 2. Робота в парах. Один учень проговорює, інший слідкує за правильністю обчислень;

 3. Індивідуальна робота для формування навичок рахунку у деяких учнів.

Додавання та віднімання з круглими числами

А
10 – 3=

10 – 5=

10 – 2=

10 – 9=

10 – 4=

10 – 6=

10 – 1=

10 – 7=

Б

Доповнити до 10:

8, 5, 2, 7, 9, 3, 1, 4, 6
В

20=10 + 10

30=20 + 10

40=30 + 10

50=40 + 10

60=50 + 10

70=60 + 10

80=70 + 10

90=80 + 10
6

9

7

8

5

3

2

4

1

Г20 – 5=

70 – 7=

80 – 8=

60 – 6=

20 – 8=

40 – 4=

50 – 7=

60 – 9=

30 – 7=

50 – 6=

90 – 6=

90 – 3=

40 – 9=

30 – 2=

40 – 6=

90 – 7=

70 – 8=

60 – 2=

80 – 9=

80 – 3=

60 – 5=

80 – 4=

70 – 5=

30 – 5=

20 – 2=

30 – 8=

50 – 9=

90 – 7=

50 – 3=

70 – 6=

40 – 2=

80 – 6= 1. ТРЕНАЖЕР «Додавання та віднімання усно (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)».


Мета – автоматизація додавання та віднімання усно в межах двохсот, а також розвиток пам’яті та уваги.


Опис – таблиці розділені по вертикалі на п’ять стовпчиків. В кожному з них зверху і знизу дано завдання. Наприклад, у верхній частині першого стовпчика дано + 5 і під ним вказаний числовий ряд, в межах якого виконуються обчислення (3 73). Знизу цього ж стовпчика дано (78 → 8; – 5=): в цих межах виконати послідовне віднімання числа 5. Між завданнями в кожному стовпчику записано в довільному порядку результати обчислень.


Методика – робота починається з усного відпрацювання дії додавання. Викладач задає визначений стовпчик і формулює завдання. Наприклад: «Додаємо 5 від 3 до 73, називаючи результати та вказуючи їх в стовбці». На наступному етапі аналогічно відпрацьовується віднімання.


Види вправ:

 1. Фронтальна робота з групою;

 2. Робота в парах. Один учень проговорює, інший слідкує за правильністю обчислень;

 3. Індивідуальна робота для формування навичок рахунку у деяких учнів;

 4. Змагання на швидкість виконання завдання.
Додавання та віднімання усно

(5, 6, 7, 8, 9)

+ 5=

+ 6=

+ 7=

+ 8=

+ 9=

3 → 73

3 → 87

2 → 100

2 → 114

3 → 120

38

23

63

18

43

8

58

33

53

73

68

48

13

28

33

75

9

63

39

27

87

57

15

51

21

81

69

45

30

58

44

79

100

37

86

9

72

51

93

16

65

23

58

106

26

90

10

66

34

98

18

82

114

42

74

50

66

84

129

102

30

120

48

75

12

57

111

21

39

93

78 → 8

93 → 9

107 → 9

122 → 10

129 → 12

5=

6=

7=

8=

9=3.Тренажер «Склад числа. Конструктор»


Мета – відпрацювання інтуїтивного відчуття величини числа, швидкого знаходження його складу та відпрацювання навичок рахування усно однозначних та двохзначних чисел.


Опис – таблиця складається з 3 горизонтальних секторів. В першому дається набір чисел, кожне з яких потрібно скласти методом підбору для сумування з тих, які наведені у другому секторі. Ці числа (від 1 до 25) так і називаються – складові числа. Нижче, в 3 секторі, наведена пам’ятка правил підбору. Зокрема, зібране число повинно бути сумою не більше 4 складових частин. Кожна складова частина – число, може застосовуватись лише один раз.


Методика

Учням задається число з сектора 1, а також нагадуються правила сумування складових чисел з сектора 2.

Спочатку час виконання можна не обмежувати. Але потім бажано це робити. Завдання потрібно ускладнити: за визначений час учень повинен для числа з сектора 1 дати 2-3 варіанти наборів «складових чисел».


Наприклад, задано число 32.

Виконання:

32 = 19 +7 + 4 + 2

32 = 8 + 15 +5 + 4

32 = 2 + 20 + 6 + 4.^ Склад числа. Конструктор

Числа, які потрібно зібрати методом сумування:

21, 23, 25, 27, 29

30, 32, 34, 36, 38

41, 43, 45, 47, 49

^ Складові числа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Правила:

 1. В складі числа повинно бути тільки 4 складових частини.

 2. Кожна складова частина – число, може застосовуватись лише один раз.4.Тренажер « Прискорювач рахунку з самоперевіркою».


Мета – удосконалення навичок усного рахунку з можливістю швидкого самоконтролю результатів дій.

Опис – таблиця розділена на 3 вертикальних сектора, позначених буквами А, В, С. Кожний сектор ділиться на групи чисел з знаками дій. Після кожної трійки, нижче останнього числа стоїть контрольне число. З його допомогою можна перевірити правильність обчислення.

В першому секторі даються завдання на одну дію. В другому – на дві, а в третьому – на три дії.

Методика

Викладач називає сектор і клітинку для підрахунку, потім довільно число, бажано спочатку до 10.

Приклад виконання:

Викладач – сектор В, клітинка 3.

Число – 14.

Дії учня: 14 – 3+ 9 = 20;

20 + 4 + 7 = 31;

31 – 6 + 5 = 30.

Перевірка правильності підрахунку доволі проста – від отриманого ( в нашому випадку – 30) потрібно відняти контрольне число. В третій клітинці це – 16. Одже, 30 – 16 = 14. Дії учня були правильними.

Головне, чого повинен добитись викладач при роботі з даною таблицею, це – швидкість підрахунку та перевірки. Такий результат легше всього досягнути спочатку при виконанні завдань в секторі А, потім В. Закріплення навичок швидкого підрахунку продовжується на завданнях сектора С. Тренування проходить тільки усно, без письмової фіксації результатів обчислень.^ Прискорювач рахунку з самоперевіркою

А

В

С

+ 3 =

+ 8 =

– 7 =4

+3 + 8 =

– 4 + 2 =

+ 3 – 1 =11

+ 3 + 5 – 2 =

– 2 + 7 +4 =

+ 6 + 3 – 4 =20

+ 8 =

– 3 =

+ 7 =12

+ 9 + 8 =

– 6 – 3 =

+ 12 – 8 =12

+ 8 + 3 – 7 =

+ 6 – 9 + 2 =

– 4 + 8 + 3 =10

+ 9 =

– 2 =

+ 8 =15

– 3 + 9 =

+ 4 + 7 =

– 6 + 5 =16

+ 9 + 5 – 6 =

+ 6 + 3 + 2 =

+ 10 – 8 + 3 =24

+ 12 =

– 3 =

+ 5 =14

+ 4 + 10 =

– 5 + 7 =

+ 6 – 2 =20

+ 4 + 10 – 5 =

– 8 + 7 + 3 =

+ 10 + 4 – 2 =23
 1. Література

 1. Богданович М. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. Розділ. Математика / М. Богданович, Л. Кочина, Н. Листопад, В. Шпакова. К: “Початкова школа”. – 2006. - 432 с.

 2. Математика 5 – 12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. /М.І.Бурда, Г.В. Апостолова, В.Г. Бевз, та ін. – К: ІРПІНЬ, 2005. - 64 с.

 3. Слепкань 3.1. Методика навчання математики / 3.1. Слепкань. - К.: Зодіак - ЕКО, 2000. – 512 с.

 4. Тарасенкова Н.А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики / Н.А. Тарасенкова – Черкаси: Відлуння-плюс, 2002. – 400 с.

 5. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов /А.В. Хуторской. - С.-П.: Питер, 2001. - 544с.Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconПедагогічні технології формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів
України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя. Стрімкий розвиток суспільства, науки...

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconПсихолого-педагогічні аспекти формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів
Сахневич Ірина Дем’янівна, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Житомирській області

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconПрограма курсу «Основи інформатики. 7 клас» Автори: В. В. Володін, І. Л. Володіна, Ю. О. Дорошенко, Ю. О. Столяров Пояснювальна записка
Тому метою викладання пропедевтичного курсу „Основи інформатики” (7 клас), що є складником курсу „Основи інформатики та обчислювальної...

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconМоніторинг стану підготовки робітничих кадрів професійно-технічної освіти Сумщини
Економіка України в останні 3-4 роки дедалі більше потребує робочої сили, яка здатна швидко адаптуватись до змін на ринку праці та...

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти науково-методичний центр професійно-технічної овіти та
Науково-методичний центр професійно-технічної овіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у хмельницькій...

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconПерелік орієнтованих питань для підготовки до заліку з курсу "Основи психодіагностики"
Професійно-етичні принципи в психодіагностиці. Психодіагностична функція вчителя

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconГуманізація системи професійно-технічної освіти як вимога сьогодення
України до загальносвітових процесів суспільно-культурного прогресу. На сучасному етапі система професійної освіти України перебуває...

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconШляхи попередження І профілактики конфліктів між учасниками педагогічної взаємодії у професійно-технічних навчальних закладах александрова Діана Стефанівна дптнз «Краматорський центр професійно-технічної освіти»
Туації, їх типологія, причини виникнення та шляхи попередження конфліктів в педагогічній взаємодії педагогів і учнів, та створення...

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconПрограма курсу «Основи інформатики. 8 клас» Автори: В. В. Володін, І. Л. Володіна, Ю. О. Столяров „ Основи інформатики. 8 клас 2 (1) год на тиждень
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та...

Презентація факультативного курсу на тему: \"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти\" iconІнноваційна модель управління центром професійно-технічної освіти м. Житомира
Працює 42 навчальних кабінети, 12 лабораторій, 5 майстерень, спортивна та тренажерна зали, дві актові зали, бібліотека, їдальня,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©tib.znaimo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи